Starting Sept. 30, 2014, Genealogy.com will be making a big change. GenForum message boards, Family Tree Maker homepages, and the most popular articles will be preserved in a read-only format, while several other features will no longer be available, including member subscriptions and the Shop.
 
Learn more


Chat | Daily Search | My GenForum | Community Standards | Terms of Service
Jump to Forum
Home: Regional: Countries: Estonia Genealogy Forum

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

Leontine Hoffmann and the Bolsheviki
Posted by: Jurgen (ID *****4665) Date: March 18, 2013 at 14:23:31
  of 1648

IO.Mail s.a. Leontine Hoffman
Riigikohtule
istratiiv Osakor
reerimi j zhjda hidani r asjas (Akt Nr.38456)
m'irtsist 1927 a.
j,tte antud politsei lübj protoicolli ärakiri a kahjude hindamise asjas,millest selgub,et
mine•on tagaj'arjeta gbnud "töenduste puuduse töttun. Ma palun silmas pidada asjaolud jüesolewas asjas: Proua Hoffmann,kui Krenholmi wabriku arsti lesk,elas weel wabriku korteris. Kui oli kuul-da,et enamlased tulewad Narva,pidi tema viimasel silmapilgul pögenema ja jättis terwe korteri si seseaded( 5-toa1ine korter) Jumala hooleks. Ta jöudis üksi ühe raud kasti höbeasjadega weel wabriku kontorise wila, arwates,et ta seal wölks weel paistetud saada. Vinamlased tungisiwad tema korterise ja on seal nädaliwilsi elanud kui nad äraläksiwad oli korter tihi Samuti on töendatud,et raudkast sai enamlaste poolt va-briku kuntori ruumis lahti murtud,j et köik höbeasjad •saiwad äraröd-witud, a kontori teen-ij ad ei wölnuileida,mis lt kati see s oli namlased ei ole wist ka pealtnügijad juurde kutsunud,kui nad hak-rööwima,Mis aitab,et minu volitajana wedib ise ülesanda mitu lusi-hwled ja noad oliwad höbe astis Kommisjon ju nöuab,eturderaän sed köik täpselt teada. Kui Kommisjon tahab igas asjas nisu-vormaalist seisukohta wötta,siis keegi ei wöi kahjutasumist saada, Jgas kriminaal asjas anab kahjusaaja puht südame järele oma kahju ülese ja, ei ndutakse et ta wderade tunnist jate läbi teeks täpselt selgeks,mis waxas 019.kaasa wötnud, Peaks sellpürast ka k esolewas asjas ainult küsima,kas kahju ei oleks


Notify Administrator about this message?
Followups:
No followups yet

Post FollowupReturn to Message ListingsPrint Message

http://genforum.genealogy.com/estonia/messages/1644.html
Search this forum:

Search all of GenForum:

Proximity matching
Add this forum to My GenForum Link to GenForum
Add Forum
Home |  Help |  About Us |  Site Index |  Jobs |  PRIVACY |  Affiliate
© 2007 The Generations Network